STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Jeżeli zarejestrujesz się w naszej bazie, przypomnimy Ci o konieczności wykonania okresowego badania technicznego Twojego pojazdu SMS-em na 14 dni przed terminem. *za udostępnienie danych osobowych (numeru telefonu) umyjesz się za darmo!

Stacja wyposażona została w najnowsze urządzenia diagnostyczne firmy Maha. Czekając na usługę w estetycznie wyposażonym biurze obsługi klienta mogą Państwo wypić kawę, poczytać prasę oraz skorzystać z darmowego internetu. SKP dokonuje przeglądów rejestracyjnych motocykli i motorowerów, samochodów osobowych oraz dostawczych, pojazdów zasilanych gazem, pojazdów po kolizjach i wypadkach drogowych, ciągników rolniczych, pojazdów sprowadzonych z zagranicy oraz tych z napędem na 4 koła (dysponujemy rolkami z opcją automatycznego rozpoznawania i badania napędów 4×4).

STACJA KONTROLI POJAZDÓW WYKONUJE PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE:

  • motocykli i motorowerów
  • samochodów osobowych i dostawczych
  • pojazdów zasilanych gazem
  • pojazdów sprowadzonych z zagranicy
  • pojazdów skierowanych przez organ kontroli lub starostę
  • pojazdów po kolizjach i wypadkach drogowych
  • ciągników rolniczych i quadów
  • pojazdów z napędem 4×4

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów (Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 223 zm.: Dz.U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1302, Dz.U z 2009 r Nr 155 poz.1233)

Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł (zawiera VAT)

1 Okresowe badanie techniczne:

1.1 – motocykl, ciągnik rolniczy 62,00 zł

1.2 – samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 1) 98,00 zł

1.3 – samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 153,00 zł

1.4 – samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy 176,00 zł

1.5 – autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 199,00 zł

1.6 – przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 40,00 zł

1.7 – przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. 50,00 zł

1.8 – przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. 70,00 zł

1.9 – przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 78,00 zł

1.10 – przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 163,00 zł

1.11 – przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. 177,00 zł

1.15 – pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63,00 zł

1.22 – motorower 50,00 zł

1.23 – pojazd wolnobiezny wchodzący w skład kolejki turystycznej 62,00 zł

2 Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:

2.1 – skuteczności i równomierności działania hamulców 20,00 zł

2.4 – ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 14,00 zł

2.5 – połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20,00 zł

2.6 – toksyczności spalin 14,00 zł

2.7 – poziomu hałasu 20,00 zł

2.8 – geometrii kół jednej osi 36,00 zł

2.9 – działania amortyzatorów jednej osi 14,00 zł

2.10 – wszystkich innych usterek łącznie 20,00 zł

4 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

4.1 – określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 4) 20,00 zł

4.2 – po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00 zł

4.3 – dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51,00 zł

5 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

5.1 – co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3) 20,00 zł

5.2 – po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00 zł

6 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:

6.2 – który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00 zł

6.3 – który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00 zł

6.4 – który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85,00 zł

6.5 – autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 126,00 zł

km/h (za badanie specjalistyczne)

6.6 – do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00 zł

6.7 – w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym 82,00 zł

6.8 – o którym mowa w art. 81 ust.11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 50,00 zł

6.9 – skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji 60,00 zł

6.9a

– skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska 94,00 zł

6.10 – w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego 94,00 zł

6.11 – pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 50,00 zł

6.12 – dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących miedzynarodowego transportu drogowego 120,00 zł

7 Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:

7.1 – prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1) 35,00 zł

7.2 – czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4) 21,00 zł

7.3 – czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 4) 48,00 zł

7.4 – czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej 4) 41,00 zł

7.5 – czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 4) 41,00 zł

7.6 – wykonanie numeru nadwozia 49,00 zł

7.7 – wykonanie numeru silnika 49,00 zł

7.8 – wykonanie tabliczki i jej umieszczenie 36,00 zł

7.9 – sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do indywidualnego wniosku o odstępstwo od warunków technicznych 82,00 zł

7.10 – pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy 5) 255,00 zł

Objaśnienia: 1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego zadnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: “przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub “HAK” nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1. tabeli. 2) Pozostałe badania tak jak dla autobusu. 3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli. 4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym. 5) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy. Uwaga: Użyte w tekście skróty oznaczają: m.w. – masa własna pojazdu, d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita pojazdu.